Čo je to duálne vzdelávanie ?

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Silné stránky duálneho vzdelávania:

 • Vysokokvalifikovaná pracovná sila
 • Plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce
 • Nadobudnutie kvalifikácie a prax priamo u zamestnávateľa
 • Osvojenie si pracovných návykov Výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa
 • Zodpovednosť zamestnávateľov za praktickú časť vzdelávania
 • Vplyv zamestnávateľov na obsah odborného vzdelávania
 • Aktuálnosť odborných vzdelávacích programov a ich obsahu, možnosť flexibility v úprave
 • Overenie znalostí absolventa zamestnávateľom pri ukončovaní štúdia
 • Prijímanie žiaka so súhlasom zamestnávateľa
 • Dohľad zamestnávateľských združení nad duálnym systémom vzdelávania
 • Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom
 • Úzka spolupráca podniku, školy a žiaka
 • Prakticky cielené učebné osnovy pre jednotlivé odbory
 • Rozvoj profesií naviazaných na potreby trhu
 • Vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom

Príležitosti duálneho vzdelávania:

 • Zvýšenie zamestnateľnosti absolventov SOŠ
 • Príležitosť pre mladých ľudí získať kvalitnú prípravu na povolanie
 • Zlepšenie úrovne odborných kompetencií a pracovnej morálky absolventov
 • Reálne pracovné, sociálne situácie a osvojenie si „firemnej kultúry“
 • Výber vhodných absolventov a ich zamestnávanie pre vlastné potreby podniku
 • Vytváranie vzdelávacích programov podľa požiadaviek a potrieb zamestnávateľov
 • Posilnenie spoločenského statusu a atraktivity remeselných povolaní – status „poctivého remesla“
 • Dobudovanie a posilnenie stavovských a profesijných organizácií a centier odborného vzdelávania a prípravy
 • Zjednotenie obsahu a náročnosti kvalifikačných skúšok, kvalifikačných úrovní
 • Záujem štátu a ochota zahraničných komôr podporiť rozvoj duálneho vzdelávania svojou vlastnou skúsenosťou
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a Slovenska
 • Prostredníctvom dobrých príkladov postupné zapojenie zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy
 • Možnosť financovania prechodu na duálny systém zo štrukturálnych fondov EÚ
 • Zvýšenie objemu financií do školstva (v pomere k HDP) prostredníctvom vstupu zamestnávateľov do financovania odborného vzdelávania a prípravy Vstup zamestnávateľov do zvyšovania odbornej úrovne učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy.

vzdelavanie